Länk till Stadgar för Svenska Förbundet för Kvalitet

STADGAR FÖR SVENSKA FÖRBUNDET FÖR KVALITET (SFK) Rev 12 2014-10-14

Förbundet bildades 30 mars 1952. Intill den 28 april 1966 var förbundets namn Kontrollingenjörernas Förening (KIF), därefter Sveriges Kvalitetstekniska Förening (SKTF). I samband med stadgeändring den 25 april 1985 antog förbundet sitt nuvarande namn.

§1 Syfte och arbetsformer
Svenska Förbundet för Kvalitet (SFK), Swedish Association for Quality (SEAQ), är en ideell och opolitisk sammanslutning av enskilda personer, regionföreningar och sektioner, företag, myndigheter och institutioner eller andra organisationer med intresse för kvalitet och verksamhetsutveckling.

Genom medlemskap i SFK ges tillfälle att utveckla medlemsföretagens egna ledningssystem samt främja utvecklingen av produkter och tjänster tillsammans med tekniska och ekonomiska metoder och hjälpmedel för detta ändamål.

Förbundet ska verka för sitt syfte genom att inom kvalitet och verksamhetsutveckling
- bidra till utvecklingen och följa upp denna i Sverige och internationellt
- verka för informations- och erfarenhetsutbyte mellan förbundets medlemmar och med andra     intressegrupper
- verka för utveckling av medlemmarnas kunskaper och erfarenhet i teoretiskt och praktiskt avseende.

Arbetsformerna utgörs företrädesvis av:  
- föredrag och konferenser
- utbildning  
- publikationer    
- diskussioner och utbyte av erfarenheter 

Förbundet ska sträva efter att vara officiell remissinstans i ärenden som berör kvalitet och verksamhetsutveckling.

§2 Medlemskap
Anslutning till förbundet kan erhållas av fysiska och juridiska personer för vilka kvalitet och verksamhetsutveckling är en väsentlig angelägenhet.

Anslutningen till förbundet kan ske alternativt som:
- personlig medlem
- företagsmedlem
- studerandemedlem
- pensionärsmedlem
- hedersmedlem

Fullmäktige beslutar om fördelning av avgifterna samt deras storlek i samband med fastställande av budget kommande räkenskapsår.
De tjänster som innefattas i serviceavgiften fastställs av fullmäktige.

Personliga medlemmars avgifter består av: 
- medlemsavgift till regionerna
- medlemsavgift till valda sektioner
- serviceavgift för erhållna tjänster
- moms                                                                                                        

Företagsmedlemmar.  För varje företagsmedlem ska överenskommelse träffas om vilka tjänster som ska ingå och kostnaden för dessa. Styrelsen beslutar om priset på tillhandahållna tjänster.
Studerande som studerar lika med eller mer än 50% erhåller en rabatt på medlemsavgiften vilken fastställs av SFK fullmäktige. Efter studietiden övergår medlemskapet till personligt medlemskap.
Pensionärsmedlemskap gäller från och med det år medlemmen fyller 65 år. Den som pensioneras tidigare eller av annat skäl än ålder kan bli pensionärsmedlem efter skriftlig ansökan.

Hedersmedlem.  På styrelsens förslag kan fullmäktige till hedersledamot kalla person som gjort synnerligen förtjänstfulla insatser för förbundet eller dess verksamhet. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift i sin helhet.

§3 Organisation
Förbundets organisation består av fullmäktige, styrelse, operativt utskott, kansli, sektioner, arbetsgrupper, regionföreningar, nätverk, medlemmar samt bolag.

§4 Verksamhets- och räkenskapsår
Verksamhetsåret och räkenskapsåret är lika med kalenderåret.

§5 Fullmäktige
Fullmäktige är förbundets högsta beslutande organ. Det beslutar i övergripande frågor om förbundets inriktning och verksamhet.
Fullmäktige har följande sammansättning: Varje regionförening och sektion väljer inom sig två representanter och en suppleant. Företagsmedlemmar äger rätt att gemensamt utse fyra representanter och två suppleanter.
Ordinarie fullmäktigemöte hålls årligen före den 30 april. Kallelse till ledamöterna med föredragningslista ska utsändas senast fyra veckor före mötet.
Verksamhetsberättelse och årsredovisning, valnämndens förslag samt inlämnade motioner med styrelsens yttrande och förslag till beslut ska skickas ut på e-post till ledamöterna och till alla regioner, sektioner och bolagsstyrelser senast två veckor före ordinarie fullmäktigemötet. Handlingarna ska också finnas på webbplatsen och på SFK:s kansli.

Vid ordinarie fullmäktigemöte ska följande ärenden förekomma:
- Mötet öppnas av förbundets styrelseordförande
- Upprop av fullmäktigeledamöter
- Fråga om mötets behöriga utlysning
- Fastställande av föredragningslista
- Val av ordförande för mötet
- Val av sekreterare för mötet
- Val av två justerare som jämte mötets ordförande ska justera protokollet
- Föregående fullmäktigeprotokoll
- Verksamhetsberättelse
- Årsredovisning
- Revisorernas berättelse
- Beslut om ansvarsfrihet för förbundets styrelse
- Val av förbundets styrelseordförande
- Val av övriga styrelseledamöter i förbundsstyrelsen
- Val av förbundets revisorer och intern verksamhetsrevisor
- Val av förbundets valnämnd
- Beslut om vision, mål, verksamhetsplan och handlingsplan för förbundets verksamhet
- Fastställande av rambudget
- Beslut om avgifter för kommande räkenskapsår
- Fastställande av detaljbudget för innevarande räkenskapsår
- Bolagens årsredovisningar och revisionsberättelser
- Förslag till styrelseordförande och styrelseledamöter samt revisorer i SFK:s bolag
- Val av befullmäktigat ombud att företräda förbundet vid SFK:s bolags bolagsstämma.
- Granskning av förslag till verksamhetsplan och rambudget för bolagens verksamhet
- Behandling av styrelseförslag och motioner

Extra fullmäktigemöte hålls då styrelsen bedömer så erforderligt eller då minst 1/3 av fullmäktige så påfordrar. Kallelse med föredragningslista utfärdas av styrelsen minst en vecka före mötet.
Styrelseledamot får inte samtidigt vara ledamot i fullmäktige.
På fullmäktigemöte får fattas beslut endast i frågor på föredragningslistan.
Fullmäktigemöte är beslutsmässigt om minst 2/3 av antalet fullmäktige är närvarande.
Beslut fattas med enkel majoritet om inte stadgarna anger annat.
Protokoll ska tillställas ledamöter, styrelse, regionföreningar, sektioner, nätverk och bolag.

§6 Motioner
Medlem i förbundet får till fullmäktigemöte avge skriftlig motion som ska vara styrelsen tillhanda åtta veckor före ordinarie fullmäktigemöte.

§7 Allmänt medlemsmöte
Fullmäktige kan besluta om allmänt medlemsmöte för t.ex. information eller diskussion av viktigare ärenden. Beslut fattas inte på allmänt möte, utan dess mening är en rekommendation till fullmäktige.

§8 Styrelsen
Styrelsen företräder förbundet och leder dess verksamhet utgående från stadgar, fullmäktiges beslut och verksamhetshandboken.
Fullmäktige väljer styrelse. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande och minst tio ledamöter.
Ledamöter kan ha personliga suppleanter. Varje region, sektion och bolag äger rätt att ha en ledamot i styrelsen. Styrelsemedlem måste vara medlem i förbundet.
Ordförande väljs på ett år. Övriga styrelseledamöter väljs på två år men så att halva styrelsen väljs vart annat år. Suppleanter väljs på ett år.
Styrelsen konstitueras vid första styrelsesammanträdet efter fullmäktigemötet.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst tre styrelseledamöter eller någon av sektionernas eller regionföreningarnas styrelse så påfodrar. Protokoll ska tillställas regionföreningar och sektioner.
Förbundets firma tecknas gemensamt av styrelsen, men kan delegeras till enskilda ledamöter, var för sig eller två i förening.
Styrelsen är beslutsmässig om ordföranden eller vice ordföranden samt minst tre andra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
Ordförande eller den av ordförande utsedde ledamoten är föredragande vid fullmäktiges sammanträden. Övriga styrelseledamöter kan närvara vid fullmäktiges sammanträden.
Styrelsen kan utse ett operativt utskott.
Styrelsearbete ska bedrivas i positiva och öppna former. Information som erhålls vid sådant arbete ska betraktas som konfidentiell om inte annat sägs och får därför inte användas i det dagliga arbetet.

§9 Verksamhetshandbok
Verksamhetshandboken klargör förbundets organisation och arbetssätt. Den är ett hjälpmedel för att samordna verksamheten inom förbundet.
Verksamhetshandboken och ändringar till denna fastställs av styrelsen.

§10 Sektioner
Sektioner företräder speciella bransch- och intresseområden. 
Sektioner skapar möjligheter till utveckling och kontakter inom sektionens verksamhet. Deras verksamhet innefattas i förbundets handlingsplan och mål.
Bildande av sektioner fastställs av fullmäktige.
Sektionerna kan beviljas startbidrag första verksamhetsåret.
Sektioner ska ha egen styrelse och ekonomi.
Sektionerna fastställer egna stadgar inom ramen för förbundets stadgar och arbetsordning.
Sektionerna lämnar verksamhetsberättelse till SFK styrelse minst fyra veckor före fullmäktige. 
Medlemskap i förbundet ger rätt till anslutning till valfria sektioner, mot erläggande av särskild årsavgift.
Sektionernas namn fastställs av sektionerna själva men ska innehålla tillägget: Sektion inom Svenska Förbundet för Kvalitet.

§11 Regioner
Regioner företräder förbundet på regional nivå.
Regioner skapar möjligheter till utveckling och kontakter i medlemmarnas närhet. Deras verksamhet innefattas i förbundets handlingsplan och mål.
Bildande av regioner fastställs av fullmäktige.
Regionerna kan beviljas startbidrag första verksamhetsåret.
Regioner ska ha egen styrelse och ekonomi.
Regionerna fastställer egna stadgar inom ramen för förbundets stadgar och arbetsordning.
Regionerna lämnar verksamhetsberättelse till SFK styrelse minst fyra veckor före fullmäktige. 
Medlemskap i förbundet ger rätt till anslutning till valfria regioner, mot erläggande av särskild årsavgift.
Regionernas namn fastställs av regionerna själva men ska innehålla tillägget: Regionförening i Svenska Förbundet för Kvalitet.

§ 12 Nätverk
Ett nätverk, som regleras av styrelsen, verkar under en begränsad tid och har ett eller fleraförutbestämda uppdrag som kontinuerligt ska rapporteras till uppdragsgivaren. Deltagare i respektive nätverk bestämmer utifrån uppdraget vad arbetet ska leda till. Nätverken kan fritt genomföra seminarier, studiebesök och andra mötesformer samt dra nytta av SFK:s gemensamma arbete.

§13 SFK:s bolag
SFK:s affärsverksamhet bedrivs i bolagsform.
SFK har två helägda dotterbolag, Qvalify AB och SFK Utveckling AB.
Se bolagsordningarna.

§14 Revision 
Förbundets verksamhet granskas av en godkänd revisor samt en av fullmäktige vald intern verksamhetsrevisor.
Revisionsberättelse tillställs styrelsen senast fyra veckor före ordinarie fullmäktigemöte.

§15 Valnämnd
Fullmäktige ska årligen efter förslag av styrelsen utse en valnämnd.
Valnämnden består av ordförande och fyra ledamöter.

Valnämndens uppgift är att
- bereda val av fullmäktigemötets ordförande
- bereda val av förbundets styrelseordförande, vice ordförande och controller
- bereda val av övriga styrelsemedlemmar och suppleanter i förbundets styrelse
- bereda val av revisor och intern verksamhetsrevisor i förbundet
- bereda val av   styrelseordförande och styrelseledamöter samt revisorer i SFK:s bolag.

§16 Ändring av stadgar
För ändring av stadgar eller valordning fordras beslut av två på varandra följande fullmäktigemöten, varav minst ett ska vara ordinarie. Tiden mellan dessa möten ska vara minst tre månader. Förslag till ändringar ska utsändas tillsammans med kallelse. Beslut om ändring ska bifallas av minst 2/3 av de närvarande.

§17 Upplösning
För upplösning av förbundet fordras beslut av två fullmäktigemöten, varav minst ett ordinarie. Tiden mellan dessa möten ska vara minst tre månader. Beslut ska vid varje möte bifallas av minst 3/4 av de närvarande.
Beslutas om upplösning av förbundet ska samtidigt beslut om disposition av dess tillgångar fattas.
Dessa stadgar är preliminärt fastställda på SFK's Fullmäktigemöte 2014-04-24 samt slutgiltigt godkända på SFK’s Extra Fullmäktigemöte 2014-10-14.
Den marginella ändringen av SFK Certifiering AB till Qvalify AB godkändes på styrelsemöte 2015-05-22 utan revisionsändring eftersom det endast är fråga om en namnändring av bolaget.
Med uttrycket ”Styrelseledamot” i ovanstående stadgar, avses alltid ”Förbundsstyrelseledamot” om inte texten specificerar annorlunda.

2018-09-05 kl 14-16: Vi börjar hösten med ett besök hos Tranås kommun. Christel Esbjörnsson, kvalitetsutvecklare på...

Läs mer

Under flera hundra års tid har Loka Brunn varit en mötesplats för människor. SFK VDÖ bjuder nu in till ett studiebesök på en av...

Läs mer

Det är en utmaning att starta rätt förbättringsprojekt, med rätt människor, med rätt mandat för att driva utvecklingen från...

Läs mer

Vi träffas på Hotell Riverton i Göteborg för en gemensam 3-rättersmiddag på kvällen den 13 september kl 18.00. Vi intar...

Läs mer

Vi vill även passa på att tipsa om höstens aktiviteter. Notera gärna i era almanackor så att ni inte missar något intressant.

Läs mer

Ledarskap i en lärande organisation. Oskar Olofsson är konsult och författare till boken ”Bästa kända arbetssätt” berättar...

Läs mer

Nu kan du söka SFKs pris för bästa uppsats/examensarbete inom kvalitets- och verksamhetsutveckling till minne av Olle Jonson.

Läs mer

Svenska Förbundet för Kvalitet  |  Aminogatan 34, 431 53 Mölndal   |  Tel 031-390 90 90 | info@sfk.se                                     © SFK  |  » Om cookies  |  » Sitemap