Olle Jonsonpriset 2017


Maria Stenmark - vinnare av Olle Jonson-priset 2017 för examensarbetet

Storskalig förändring i komplexa system – Utforskande av en förändringsresa, från traditionell förvaltning till offensiv kvalitetsutveckling i en kommun” 
Examensarbetet har utförts vid Mittuniversitetet
Juryns motivering: I examensarbetet belyser författaren vilka faktorer som är avgörande för en organisations förmåga till storskalig förändring. Arbetet beaktar på ett imponerade sätt den höga komplexitet storskalig verksamhetsförändring innebär men lyckas ändå leda fram till en rad nya, relevanta och användbara slutsatser. Examensarbetet är mycket ambitiöst och föredömligt genomfört
Länk till examensarbetet

Hedersomnämnande
Juryns hedersomnämnande till Anda Embretsen och Karina Skalmstad för examensarbetet ”Ledarskap i ständig förbättring – Hur chefer skapar förutsättningar för varandra att utvecklas som ledare” Examensarbetet har utförts vid Mittuniversitetet

Juryns motivering: I examensarbetet belyser författarna värdet av att se chefers förutsättningar för att utvecklas som en effekt av ett system av chefer. Att på detta vis inkludera organisatoriska aspekter i utveckling av chefer är nydanande. Författarna har tagit sig an en mycket krävande uppgift och arbetet är föredömligt genomfört,
Länk till examensarbetet

Olle Jonsonpriset 2016

Vinnare 2016 av Olle Jonson-priset är Michael Ekström för examensarbetet examensarbetet Chefens förutsättningar att ägna sig åt systematiskt kvalitetsarbete – en fallstudie inom kommunal förvaltning. Examensarbetet har utförts vid Mittuniversitetet.

Juryns motivering
I examensarbetet belyser författaren hur förutsättningarna för att bedriva ett systematiskt förbättringsarbete kan se ut för chefer inom kommunal förvaltning. Slutsatsen är att förutsättningarna kan vara starkt begränsade och att orsakerna kan identifieras på olika systemnivåer i organisationen. Examensarbetet är föredömligt genomfört och ger läsaren kritisk och värdefull insikt kring praktiska hinder som måste övervinnas för att åstadkomma ett väl fungerande kvalitetsarbete.

Hedersomnämnande
Juryn tilldelade Julia Carlsson och Jennifer Mattsson ett hedersomnämnande för examensarbetet Lean i äldreomsorg – en cylinderformad kloss i ett fyrkantigt hål. Examensarbetet har utförts vid Linköpings Universitet. 

Juryns motivering
Införande av Lean inom offentlig tjänsteverksamhet har varit föremål för livlig diskussion under de senaste åren och examensarbetets syfte har varit att bedöma huruvida Lean är en passande modell för kommunal äldreomsorg. Författarna har på ett förtjänstfullt sätt problematiserat äldreomsorgen som en heterogen tjänst med höga krav på individanpassning och dragit slutsatsen att ett fullskaligt införande av Lean är problematiskt men att metodiken kan fungera väl inom delar av äldreomsorgen. Examensarbetet håller en hög nivå och bidrar till kunskapsutvecklingen inom området. 


Länk till examensarbetet 2016

Olle Jonsonpriset 2015

Årets pris går till Amanda Nilsson Mäkikaltio och Lisa Ronstad för examensarbete The future of management systems. Examensarbetet har utförts vid Luleå tekniska universitet.

Juryns motivering
Många organisationer ser utmaningar i att utveckla verksamhetsledningssystem som inte bara svarar upp mot aktuella standarder, utan också på ett dynamiskt sätt tillgodoser interna behov och förväntningar. I examensarbetet studeras trender inom området samt, via en fallstudie, behov och krav som olika användare ställer på ett effektivt ledningssystem.
Författarna beskriver på ett förtjänstfullt sätt den samlade utvecklingen inom området och ger en rad rekommendationer avseende framtidens ledningssystem.
Examensarbetet är mycket väl utfört och resultaten kan såväl inspirera som vägleda organisationer i arbetet med att höja värdeskapandet och ytterligare effektivisera sina ledningssystem.

Hedersomnämnande
Juryn vill ge ett hedersomnämnande till Andreas Karnstedt och Julia Winter för examensarbetet: Defining and measuring service quality in a manufacturing company. Examensarbetet har utförts vid Chalmers tekniska högskola.

Juryns motivering
Det allt ökande tjänsteinnehållet i tillverkningsindustrin medför nya utmaningar för hur värdeskapande kan systematiseras och effektiviseras. Examensarbetet belyser på ett insiktsfullt sätt centrala frågor kring tjänstekvalitet, kvalitetsdimensioner och kvalitetsmätningar som är relevanta för tillverkande företag som erbjuder tjänster i en B2B-kontext.
Författarna poängterar bland annat betydelsen av att verkligen förstå aktuella kvalitetsdimensioner och att dessa blir vägledande för utformningen av kommande kvalitetsmätningar.
Examensarbetet håller en hög nivå och bidrar till kunskapsutvecklingen inom området.

SFK-Småland ger en tvådagars internrevisionsutbildning där teori och praktik varvas. Genomgång av bl.a. processtänk, ISO...

Läs mer

Kombinera en god frukost med ett spännande föredrag av Anders Ljungberg, CEO Trivector LogiQ AB. Anders har doktorerat i...

Läs mer

Tomten var ett slags skuggbonde med övernaturliga krafter som såg till att gården har lycka med sig. Han antogs ofta vara den förste...

Läs mer

Svenska Förbundet för Kvalitet  |  Box 5052 Postnr 200 71 Malmö  |  Tel 08-753 97 44 | info@sfk.se                                     © SFK  |  » Om cookies  |  » Sitemap